Villkor och Policy

Definitioner

Nedan beskrivs de villkor som medföljer vid reservation, vistelse, användande av internetuppkoppling och webbplats hos Hotel Royal i Härnösand AB (556760-8541) Strandgatan 12, 871 45 Härnösand, hädanefter nämnt Royal.

Den juridiska eller fysiska person som övernattar eller vistas på Royal benäms hädanefter som gäst.

Den juridiska eller fysiska person som tredje man har reserverat rum eller beställt produkter
åt en gästs räkning benämns hädanefter reservatör.

Avgifter som tas vid avbokning benämns hädanefter som avbokningsavgift.

Med en full natts kostnad avses vad gästen skulle betalt för en natts vistelse.

Avbokningar efter den dag och tid som ges möjlighet att avboka utan att erlägga avbokningsavgift benämns hädanefter som sen avbokning.

Med “ej återbetalningsbara reservationer” menas reservationer där gäst eller reservatör som mot ett rabatterat pris gör sig skyldiga att betala fullt belopp av reservationen samt eventuella extra kostnader även om den avbokas.

Reservatör och gäst skall läsa igenom dessa villkor noga. Om gäst eller reservatör inte förstår någon del av villkoren skall personen i fråga kontakta Royal om ytterligare information.

Royals villkor kommer finnas tillgängligt på Royals hemsida.

Ändringar av villkor eller policies

Royal förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i dessa villkor vad gäller avgifter, villkor och de tjänster som Royal tillhandahåller av orsaker som inte kunnat förutses vid avtalets ingående. I villkoren anges några specifika anledningar till varför Royal kan genomföra ovan angivna ändringar i villkoren. Även om inte sådana anledningar föreligger förbehåller sig

Royal rätten att genomföra ändringar i villkoren under förutsättning att Royal:

– meddelar gästen eller reservatör.

– klargör att gäst eller reservatör avgiftsfritt kan säga upp avtalet om denna inte godkänner ändringarna i villkoren.

Royal kan ändra villkoren, inklusive ändra avgifter, eller införa avgifter, av följande orsaker:

– för att kompensera för aktuella eller förväntade ändringar gällande Royal kostnader för tillhandahållandet av eller för andra kostnadsökningar som Royal inte kunde förutse vid när avtalet ingicks.
– Royal ändrar förmåner för gäst eller reservatör, ändringen i fråga är antingen förmånlig eller neutral för gäst eller reservatör (även när Royal gör en ändring för att förbättra säkerheten för gäst eller reservatör eller gör villkoren tydligare eller rättvisare).
– till följd av ändringar eller utveckling i teknologin eller de system som Royal använder.
– till följd av ändringar i lagar, regelverk eller affärssed (även när Royal har befogad anledning att förvänta sig en sådan ändring), andra politiska beslut eller av ett beslut av en domstol, tillsynsmyndighet eller konsumentombudsmannen (eller motsvarande instans).
– Royal har en befogad anledning att tro att en förändring i omständigheter medför en ökad risk för att gäst eller reservatör inte kan sköta sina betalningar till Royal.

Meddelande om ändringar

Royal informerar gäst eller reservatör om ändringar av villkoren minst en dag i förväg innan en avbokning anses som sen avbokning, om ändringen är till gäst eller reservatörs nackdel. Om ändringen är till gäst eller reservatörs fördel informerar Royal också personen i fråga, men får genomföra ändringen innan dess. Vid ändring till följd av politiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som Royal inte kunde förutse vid avtalets ingående får ändringen ske med omdelbar verkan. Royal kommer i sådana fall att informera gäst eller reservatör innan en sådan ändring börjar gälla. Om gäst eller reservatör inte önskar fortsätta avtalet med ändringen kan gäst eller reservatör säga upp avtalet i enlighet med vad som anges i dessa villkor. Annars anses gäst eller reservatör ha accepterat ändringen, om inte gäst eller reservatör meddelar Royal innan den dag då ändringen börjar gälla att gäst eller reservatör inte accepterar den. Om Royal inte får något meddelande från gäst eller reservatör kommer ändringen att börja gälla enligt vad Royal har meddelat och gäller så länge som avtalet gäller.

Avbokningsvillkor

Nedan beskrivs det villkor som medföljer vid reservation och vistelse hos Royal. Vid avtalat pris som t.ex. “ej återbetalningsbara reservationer” eller skriftliga avtal mellan Royal och annat företag eller organisation gäller inte dessa avbokningsvillkor.
Villkoren kring avbokning avser endast standard bokningar.

1. Bokningar upp till och med 4 rum är möjliga att avboka utan avbokningsavgift senast klockan 15.00 dagen före ankomst.
– Vid sen avbokning tillkommer en avbokningsavgift som uppgår till en full natts kostnad per rum. Eventuella extrakostnader som genom muntligt eller skriftligt avtal i förväg överenskommet skall erläggas tillsammans med avbokningsavgiften.
2. Gruppbokningar mellan 5-8 rum är möjliga att avboka utan avbokningsavgift kl 15.00, 5 dagar före ankomst.
– Vid sen avbokning tillkommer en avbokningsavgift som uppgår till en full natts kostnad per rum. Eventuella extrakostnader som genom muntligt eller skriftligt avtal i förväg överenskommet skall erläggas tillsammans med avbokningsavgiften.
3. Gruppbokningar med 8 eller fler rum är möjliga att avboka utan avbokningsavgift kl 15.00, 7 dagar före ankomst.
– Vid sen avbokning tillkommer en avbokningsavgift som uppgår till en full natts kostnad per rum. Eventuella extrakostnader som genom muntligt eller skriftligt avtal i förväg överenskommet skall erläggas tillsammans med avbokningsavgiften.

Betalning

Royal förbehåller rätten att utan upplysning helt eller delvis att använda det kredit-, betal-, virtuellt-, debitkort som uppgetts vid reservation av gästen eller annan tredje man i syfte som säkerhet vid eventuella skador, betala ej förutsedda avgifter eller betalning för vistelse, antingen via fysisk kortterminal eller genom den betalleverantör som Royal har avtal med. Royal förbehåller sig rätten att utan upplysning helt eller delvis sälja kundfordringar, ansöka om betalningsföreläggande eller verkställighet hos Kronofogden.

Återbetalning av förbetalda vistelser regleras av avbokningsvillkoren.

Bagageutrymme

Royal ger gäster möjlighet vid behov att förvara bagage i avsett bagageutrymme utan lås. I och med att utrymmet saknar lås friskriver Royal sig från allt ansvar kring bagagets säkerhet.

Avgifter utöver logi

Royal ger gäster möjlighet att köpa till visa tjänster och produkter

Djur på rum

Royal tillåter djur på vissa utsedda rum. En avgift för djur i rum tillkommer på 200kr per natt.

Alkoholhaltiga drycker

Gäster ges möjligheten att förbeställa vin, mousserande, cider och öl så det finns på rummet vid incheckning. eställningen måste göras en dag före ankomst.

Se aktuella sortiment och priser på webbplatsen.

Blommor

Gäster ges möjlighet att förbeställa blommor till sitt rum vid incheckning. Förbeställningen
måste göras 2 dagar före ankomst.

Skadegörelse och avgifter som tillkommer vid avtalsbrott

Genom reservation eller vistelse hos Royal accepterar gäster Royals villkor och policies. Gästen (och om en tredje person gjort reservationen) är skyldiga att rummet är i samma skick vid utcheckning som vid incheckning. All skadegörelse eller förstörda föremål skall ersättas av gästen.

Rökning inomhus i rum eller i offentliga ytor är förbjudet. En saneringsavgift tillkommer vid rökning inomhus samt debiteras gästen även för förlorad inkomst för de dagar som rummet inte är i skick att hyras ut till nya gäster.

Djur på rum där Royal inte tillåter djur är förbjudet. En saneringsavgift tillkommer vid djur på rum där det inte är tillåtet, samt debiteras gästen även för förlorad inkomst för de dagar som rummet inte är i skick att hyras ut till nya gäster.

Vid förlorad nyckel tas en avgift ut på 1000kr.

Hemsida

För att förbättra din användning av denna webbplats kan Royal komma att göra ändringar.

Royal förbehåller sig rätten att utan föregående upplysning göra förbättringar, förändringar, tillägg eller ta bort information från webbplatsen.

Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

Besökare av webbplats

Royal ger användarna möjlighet publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.

Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du själv bär fullt eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

Användare förbinder sig att hålla Royal skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Royal tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.

Royal förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Royal kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Royal, någon av våra anställda eller Royal samarbetspartners.

Royal förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.

Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter det till Royal, samt ger rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen på obegränsad tid.

Länkar på webbplats

Royal webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Royals webbplats.

Royal råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Royal inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

Att Royal tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Royal ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

Eftersom Royal inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Royal dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

Begränsning av ansvar

Royal lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

Inte heller garanterar Royal att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

Användning av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation). Hotel Royal i Härnösand AB (556760-8541) samlar in personuppgifter från hotellgäster och besökare av vår webbplats.. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande person. Royal ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler

Vi använder personuppgifter för att:

1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss
2. Bearbeta bokningar och beställningar
3. Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss
4. Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden
5. Analys av statistik och användarbeteenden
6. Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Personuppgifts- och integritetspolicyn är tillsammans med Royals webbplatsvillkor grundläggande för hur Royal hanterar personuppgifter. Ändringar uppdateras på www.hotelroyal.se och vi kommer även att informera dig om det.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter genom bokningsdialog, cookies, och beacons. För att våra uppgifter ska vara både korrekta och uppdaterade importerar vi personuppgifter från externa källor, t.ex. offentliga register. Royal ansvarar inte för att personuppgifter ändras eller är inkorrekta.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

– För- och efternamn
– Adress
– Telefonnummer
– Födelsedata
– E-postadress
– IP-adress och cookies
– Inloggningsuppgifter
– Språk
– Användarhistorik
– Uppgifter om medlemskap
– Information om ditt resesällskap
– Bokningspreferenser och särskilda önskemål
– Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en hotellvistelse.

Vi arbetar med partners som säkerställer att tjänster och infrastrukturer fungerar på bästa sätt och dina personuppgifter kan överföras till dem. Våra partners har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss och dina personuppgifter hanteras endast för vår räkning enligt våra instruktioner och gällande lagstiftning. Vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

Om hela eller delar av Royals verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn